Entrega gratuïta a Espanya per a comandes superiors a 80 €

Termes i Condicions

Bodevi és el nom comercial de Bodevi Videbo, SL, empresa registrada amb número d’identificació fiscal B04930426 (Identificador Únic Europeu ES08005.000652449), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 47.705, foli 129, fulla número B-559.975, inscripció 1a, i amb domicili social en Rambla del Celler, 29, 4-6 (08172) Sant Cugat del Vallès(Espanya).

Les presents condicions regeixen l’ús que l’usuari pot fer de la informació continguda en les nostres pàgines, i estableixen les condicions de contractació dels serveis oferts en aquestes, és a dir, els drets i les obligacions adquirits tant per part de Bodevi com de l’usuari. És per això que Bodevi li recomana llegir-les detingudament abans d’utilitzar els nostres serveis, ja que en utilitzar-los, vostè accepta de manera expressa i sense reserves quedar vinculat per elles. En el cas de no estar d’acord amb alguna d’elles, li demanem que s’abstingui de visitar les nostres pàgines o de realitzar qualsevol comanda. Per a qualsevol dubte sobre el present text, no dubti a contactar amb hello@bodevi.com.

Les presents condicions poden estar complementades per altres condicions particulars, com ara les que regeixen les promocions concretes i puntuals.

Privacitat

Per a informació sobre les garanties de seguretat i confidencialitat ofertes en les nostres pàgines, li convidem a llegir la nostra Garantia de seguretat, la nostra Política de privacitat i la nostra Política de cookies.

Per part seva, l’usuari comprador es compromet a facilitar a Bodevi una adreça de correu electrònic correcta i vàlida per a realitzar les seves comandes i accepta que és la seva responsabilitat, responsabilitat del client, assegurar la correcta recepció i lectura dels missatges que Bodevi li enviarà a l’adreça facilitada, especialment aquells en els quals s’informen de dates vinculants per al compliment de terminis de lliurament, reclamació o devolució, o altres garanties establertes en les presents condicions.

Garantia de seguretat

Bodevi garanteix a tots els seus usuaris i clients la seguretat i confidencialitat de totes les dades facilitades. La recopilació, emmagatzematge i transmissió d’informació personal es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layers). El sistema d’encriptació SSL brinda total seguretat en la transmissió de dades a través de la xarxa.

Bodevi gestiona els processos d’emmagatzematge i recollida a través del banc BBVA.

Mitjans de comunicació

Bodevi estableix el correu electrònic hello@bodevi.com, els avisos en les seves pàgines i el formulari de contacte com a mitjans habituals de comunicació amb els seus clients, i són aquests mitjans els únics vinculants a l’efecte de les condicions establertes en les presents condicions.

Per part seva, l’usuari comprador es compromet a facilitar a Bodevi una adreça de correu electrònic correcta i vàlida per a realitzar les seves comandes i accepta que és la seva responsabilitat, responsabilitat del client, assegurar la correcta recepció i lectura dels missatges que Bodevi li enviarà a l’adreça facilitada, especialment aquells en els quals s’informen de dates vinculants per al compliment de terminis de lliurament, reclamació o devolució, o altres garanties establertes en les presents condicions.

Lliurament

Bodevi es compromet a fer els màxims esforços perquè el lliurament es realitzi segons la informació publicada en les nostres pàgines. Aquests terminis són estimats i no garantits, excepte per al màxim de 30 dies naturals que estableix la llei.

Les condicions de transport són per al servei estàndard o econòmic, amb el lliurament programat de dilluns a divendres, sense previ avís ni possibilitat d’acordar el lliurament en un horari determinat i amb un únic intent de lliurament garantit. Si el destinatari no es troba en el moment del lliurament, haurà de posar-se en contacte amb el transportista per a conèixer si és possible un nou lliurament sense cost suplementari o si en cas contrari serà necessari desplaçar-se fins a la seva oficina a recollir-ho. Bodevi no exerceix cap control sobre els terminis d’emmagatzematge de comandes no lliurades en les agències de transports i, en conseqüència, no podrà assumir cap responsabilitat si la comanda no ha estat recollida a temps i és retornada, i en aquest cas, Bodevi es veurà obligat a cobrar les corresponents despeses de devolució al client, així com les de reexpedició si el client així ho sol·licita.

El client es compromet a facilitar tant sols dades correctes i completes en tot moment, especialment en indicar les adreces de lliurament, sobretot tenint en compte que qualsevol recàrrec ocasionat davant la necessitat de canvis, una vegada enviada la comanda, correrà per compte del client.

Les comandes hauran de ser rebudes per persones adultes, les quals hauran d’indicar en l’albarà de lliurament el seu nom i signatura assumint la responsabilitat de custòdia del mateix en cas de no ser els destinataris d’aquests. Qualsevol anomalia de lliurament, el destinatari haurà d’assenyalar-lo en l’albarà de lliurament abans de signar-lo i notificar immediatament a Bodevi. El client disposa de 24h per a reclamar qualsevol incidència relacionada amb el lliurament o possible error de contingut.

Bodevi es compromet a reposar qualsevol producte no rebut o rebut danyat durant el transport sempre que la reclamació es realitzi en el termini i condicions establertes. En cas de no ser possible la reposició amb el mateix producte, el client podrà optar per un altre de preu similar o sol·licitar la devolució de l’import pagat per aquest.

En cas de extraviar-se una part o la totalitat de la comanda, Bodevi procedirà a reclamar l’enviament a la companyia de transports però haurà d’esperar un termini raonable (màxim de 7 dies) perquè l’agència pugui localitzar-la abans de procedir a la seva reposició.

Cancel·lacions i devolucions

El client té dret a sol·licitar la cancel·lació d’una comanda en qualsevol moment i a rebre el reemborsament de la totalitat de l’import pagat excepte a partir del moment que la comanda hagi entrat en fase de preparació. Una vegada en preparació, enviat o lliurat, per a cancel·lar una comanda o retornar, una part o la seva totalitat, el client haurà d’acollir-se al dret a desistiment o devolució, les condicions de la qual s’especifiquen més a baix.

Per als casos en que les comandes no hagin entrat encara en fase de preparació, serà suficient amb que el client sol·liciti la cancel·lació de la mateixa per correu electrònic o pel formulari de contacte.

Una vegada cancel·lat, Bodevi es compromet a reemborsar la totalitat de l’import pagat en un termini màxim de 7 dies naturals. Per a fer-ho s’utilitzarà sempre la mateixa modalitat emprada per al pagament. En el cas que la modalitat de pagament utilitzada ja no sigui  disponible (targeta caducada), el client podrà sol·licitar la devolució a un altre compte mitjançant transferència bancària. En el cas de bancs pertanyents a un país no comunitari, el client podrà triar entre (1) acceptar la repercussió de qualsevol comissió que pogués generar-se en concepte de transferències a comptes de països no membres de l’Espai Econòmic Europeu, (2) facilitar una altra modalitat de pagament alternativa.

Una vegada s’hagi iniciat la preparació de la comanda, estigui llesta per a enviament, enviada o lliurada, qualsevol sol·licitud de cancel·lació serà tractada com a dret a desistiment. Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de comunicar la seva decisió d’una manera clara i lliure de qualsevol ambigüitat mitjançant correu electrònic dirigit a hello@bodevi.com.

La devolució de la comanda en cas de desistiment donarà també lloc al reemborsament de la totalitat de la comanda, incloses les despeses d’enviament, excepte en el cas d’haver sol·licitat, per a l’enviament original, una modalitat d’enviament de cost superior a la bàsica; en aquest cas, només es procedirà a retornar, en concepte de despeses d’enviament, l’import corresponent a un servei estàndard.

En cas de desistiment, serà el client qui assumirà els costos de la recollida i transport fins al seu magatzem dels productes objecte de la devolució.

No s’acceptarà cap devolució de lliuraments realitzats fora del territori Espanyol o a Ceuta, Melilla, Illes Canàries i Balears.

Tot client té dret a desistiment i sense necessitat de justificació sempre que faci ús del seu dret en un termini de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament de la comanda, segons comunicació per part de l’agència de transports, o del retorn de la comanda a l’agència de transports en cas de lliurament fallit o absència reiterada. No es podrà exercir el dret de devolució per desistiment quan existeixin indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. I és obligatori retornar la totalitat de l’enviament en aquest cas, amb tots els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva venda posterior.

Una vegada recuperada la comanda i realitzades les oportunes comprovacions sobre l’estat dels productes, Bodevi reemborsarà al client la totalitat de l’import pagat, utilitzant la mateixa modalitat emprada per al pagament, amb les mateixes excepcions i reserves esmentades en el paràgraf, tercer d’aquest mateix apartat pel que fa a abonaments per transferència en comptes de bancs pertanyents a un país fora del EEE com s’indica, comptes amb divises diferents a l’euro i modalitats de pagament no disponibles. El reemborsament en el cas de desistiment es realitzarà en un termini màxim de 14 dies a partir de la data de recepció de la comanda retornada i serà únicament dels productes retornats en perfecte estat.

En cas d’error de contingut, Bodevi es compromet, després de rebre avís del problema mitjançant correu electrònic, a recollir els productes enviats per error i a enviar-li els productes correctes en la major brevetat possible, sempre segons disponibilitat i terminis de reaprovisionament habituals, o a reemborsar-li l’import pagat pels productes comprats i no enviats més la part proporcional del transport, si es donés la situació en la qual el nou lliurament no arribés ja a temps per a la finalitat per a la qual havien estat adquirits. Davant una possible falta de disponibilitat o demora, Bodevi oferirà al client la possibilitat, si així ho desitja, de canviar el producte esgotat o afectat per la demora per un altre de preu similar. El client no tindrà dret a reclamar cap mena de compensació pels inconvenients ocasionats per un error d’aquesta naturalesa i el termini per a sol·licitar la devolució en aquest cas serà també de 30 dies naturals.

En cas d’incidència durant el transport (lliuraments parcials o danyats, lliurament en una adreça equivocada, pèrdua de paquets o demores inacceptables una vegada enviada la comanda), el client té dret a un enviament de reposició en la major brevetat possible. Davant tals eventualitats, serà imprescindible deixar constància del problema en l’albarà de lliurament i comunicar la incidència sempre dins dels terminis establerts per cada agència de transport (sovint, de tan sols 24 hores després del lliurament). En cas de no ser possible la reexpedició o davant la possibilitat que aquest ja no arribés a temps, el client tindrà dret a l’abonament dels productes no rebuts en perfecte estat així com a la part proporcional de les despeses d’enviament.

El client té també dret a retornar un producte defectuós, tant si el defecte afecta al seu contingut (vi amb “gust de tap” o un altre defecte) com al seu exterior (danys en les etiquetes, càpsules o altres elements decoratius). En cas de danys en l’exterior, el client haurà de notificar el problema en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de lliurament de la comanda i presentar inicialment una fotografia que permeti observar el problema; per a vins amb defecte, el termini és d’un any i, en la seva comunicació de la reclamació, el client haurà d’assenyalar el codi del lot de l’ampolla, habitualment indicat en la contraetiqueta. Tots dos problemes hauran de ser comunicats, dins dels terminis abans esmentats, per correu electrònic a Bodevi, qui comunicarà al client al més aviat possible, i sempre abans de 3 dies laborables, si es procedirà a recollir els productes o no, ja sigui per a verificar el defecte o per a presentar-lo al productor per a anàlisi o reclamació. Mentre no rebi resposta, el client haurà de conservar l’ampolla, amb un mínim de 3/4 parts de contingut i tapat amb el seu suro original en el cas que hagués estat oberta. Tant si és recollit com no, el client rebrà un abonament per l’import pagat pel producte, ports exclosos. En cas de procedir-se a la recollida del producte, Bodevi entrarà en contacte per e-mail a fi d’acordar la recollida.

Per a fer efectiva qualsevol devolució, en qualssevol dels casos descrits en aquest apartat, és imprescindible contactar primer amb el nostre email hello@bodevi.com o el nostre formulari de contacte per a advertir de la situació. Bodevi no acceptarà cap reclamació o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació per correu electrònic i no s’han acordat els termes d’aquesta.

Dret aplicable i jurisdicció

Les Condicions generals d’ús i venda aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola i serà la versió en espanyol l’única amb validesa legal i la que prevaldrà en cas de discrepància entre les versions publicades en els diferents llocs web de Bodevi.

El lloc de celebració de la compravenda a la qual se subjecten les presents Condicions generals es determinarà segons el que es disposa en el Reglament (CE) 44/2001 del Consell, de 22 de desembre de 2000, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.

Sense perjudici de l’indicat en l’anterior paràgraf, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible per a tots els consumidors en el següent enllaç: Resolució de litigis en línia | Comissió Europea.